رسالت ما

Concentrating on the environment and the health of our society, we have established our plans at the organic division based on these articles:

  • Preventing water from pollution
  • Preventing soil from pollution
  • Preventing the waste of natural resources such as energy and paper
  • Protecting the health of our society by using only certified organic ingredients

We are committed to following the international environmental standards set in Kyoto and Montreal, and other related natural and international standards, which protect our environment. Furthermore, based on these commitments we only use the best, and the freshest ingredients in our products.

رسالت ما در دپارتمان ارگانیک شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

با تمرکز بر محافظت از محیط زیست و سلامت مردم، ما اهداف خود را منطبق بر موارد زیر بنا نهادیم:

  •  جلوگیری از آلودگی آب
  •  جلوگیری از آلودگی خاک
  •  جلوگیری از به هدر رفتن منابع طبیعی مانند انرژی و کاغذ
  •  پیشگیری از آسیب رساندن به سلامت مردم به واسطه مواد مصنوعی نامناسب و خشن

ما متعهد به پیروی از الزامات محیط زیستی بین المللی وضع شده در کیوتو و پروتکل مونترال، و همچنین سایر الزامات محیط زیستی ملی و بین المللی مراکز محافظت از محیط زیست میباشیم. همچنین بر طبق این تعهد فقط از تازه ترین و بهترین ماده های اولیه طبیعی و ارگانیک و یا مواد مجاز و مناسب یک محصول ارگانیک استفاده می نماییم.