تاثیرات

:Effects

 • Rejuvenating
 • Brightening
 • Moisturizing
 • Beautifying
 • Calming

 

Also

 • Evens skin tone appearance
 • Minimizes the look of pores
 • Visibly reduces age spots
 • Restore firmness and vitality
 • Protects the skin from environmental damages
 •  شاداب کننده و طراوت بخش
 •  روشن کننده پوست
 •  مرطوب کننده قوی
 • زیبایی بخش

همچنین:

 •  کاهش دهنده چین و چروک های پوست
 • ترمیم کننده سلول های پوست
 • مغذی بیولوژیکی پوست